Passend Onderwijs

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden (SWV). Alle schoolbesturen hebben de taak om in gezamenlijkheid voor alle leerlingen, die wonen binnen de regio van het SWV, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Dit noemen we de zorgplicht van het schoolbestuur. Passend onderwijs is voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs bedoeld, en richt zich nadrukkelijk op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.
Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en deze school heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden of met de ouders een passende plek te zoeken.

Belangrijkste doelstellingen van passend onderwijs zijn:
  • Zo passend mogelijk onderwijs aanbieden en daarbij vooral kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen en minder naar de beperkingen;
  • Leraren en scholen beter toerusten: passend onderwijs voor en extra ondersteuning van een leerling in de klas staat of valt met de mogelijkheden en competenties van de leerkracht(en) en de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur in en rond de school;
  • Toewijzing van extra ondersteuning vindt dichtbij de leerling plaats, in overleg met de ouders en met gebruikmaking van interne- en externe expertise;
  • Het financiŰle systeem dat bij de nieuwe regeling passend onderwijs hoort maakt de inzet van middelen beheersbaar en transparant;
  • Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs waardoor "thuiszitten" niet meer voorkomt;
  • De passende onderwijsplek is zo thuisnabij mogelijk met als uitgangspunt de schoolvoorkeur van de ouders;
  • Er is afstemming en intensieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
  • Gemeenten worden verantwoordelijk voor jeugdhulp. Het jeugdbeleid en het beleid van het SWV grijpen in elkaar en versterken elkaar wederzijds.
Meer informatie is te vinden opáwww.passendonderwijs.nl
Print Afdrukken
Delen